ACORD DE COOPERARE ÎN VEDEREA implementarii proiectului

Traditii Moldovenesti de la Casa Marcu

Părțile*

Marcu Daniela Persoana Fizica Autorizata, cu sediul în sat Horlesti, comuna Horlesti, jud.Iasi în calitate de LIDER DE PROIECT, CUI 30104275, F22/1388/2012 reprezentat legal prin Marcu Daniela, având funcția de reprezentant legal și având ca responsabil de proiect pe Marcu Clement, cu funcția de coordonator proiect

Tradiții Moldovenesti SRL cu sediul în mun. Iasi, str. Viticultori, nr.5, parter, camera 3, Judet Iaşi în calitate de PARTENER 1, CUI 34722139 , J22/1165/2015 reprezentat legal prin Cătău Andreea-Georgiana, având funcția de administrator și având ca responsabil de proiect pe Cătău Andreea-Georgiana, cu funcția de coordonator proiect partener1

Persoana Fizica – Cogianu Mihai, cu sediul în sat Horlesti comuna Horlesti jud.Iasi, strada Principala nr.48, în calitate de PARTENER 2, CNP 1750826221181, reprezentat legal prin Cogianu Mihai, având funcția de reprezentant legal și având ca responsabil de proiect pe Cogianu Mihai, cu funcția de coordonator proiect partener 2

au convenit următoarele:

Partener

Rolul, responsabilitățile în proiect și experiența relevantă a partenerilor (se vor menționa inclusiv amplasamentul/amplasamentele pe care vor fi efectuate investițiile, daca este cazul, și partenerul/partenerii care dețin locațiile respective).

 Pentru fiecare membru vor fi menționate detaliat și personalizat rolul și responsabilitățile pe perioada de derulare a proiectului.

Lider de parteneriat

Marcu Daniela Persoana Fizica Autorizata

Entitate coordonatoare a proiectului,  va răspunde de implementarea acestuia.

Propune un coordonator al proiectului în persoana lui Clement Marcu (persoană fizică, angajată de către liderul de proiect pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului, desemnată pentru a gestiona proiectul, din punct de vedere tehnic și în ceea ce privește relațiile dintre parteneri, respectând condițiile specificate în Ghidul Solicitantului)

Coordonează/gestionează tehnic și financiar desfășurarea proiectului.

Asigură o comunicare eficientă între toți partenerii implicați, care să permită implementarea cu succes a proiectului.

Elaborează rapoarte periodice (pe baza rapoartelor prezentate de parteneri)  cu privire la progresul implementării, activitățile realizate, indicatorii realizați, rezultatele obținute la momentul raportării și asigură comunicarea cu AM/AP.

Asigură vizibilitatea proiectului și a finanțatorului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Asigură cofinanțarea proiectului pentru categoria ambalaje și etichete -50% din valoarea de 1000 euro alocata ambalajelor și etichetelor necesare în proiect pentru comercializarea legumelor de la ferma Casa Marcu.

Va păstra documentele necesare în vederea monitorizării și va gestiona relația cu AFIR.

Contribuie la O1. Stimularea cooperarii intre actorii locali, in scopul valorificarii în comun la preturi superioare, a produselor agricole obtinute in cadrul gospodariilor producatorilor locali deschişi spre cooperare, prin dezvoltarea unui brand de ferma Casa Marcu si diversificarea vanzarilor tip “magazin la poarta fermei” in comuna Horlesti sub brandul Casa Marcu și prin vanzarea produselor proprii în cadrul unui magazin de produse locale tip container inchiriat in teritoriul GAL sau municipiul Iasi -sub brandul Traditii Moldovenesti.

Contribuie la O2. Asigurarea de asistenţă în dezvoltarea managementului si dezvoltarii unei strategii de vanzari eficiente pentru membrii parteneriatului prin dezvoltarea unor campanii în vederea  vanzarii si promovarii in comun a produselor in lantul scurt .

Contribuie la O3. Promovarea conceptului “de la ferma la furculita” prin promovarea alături de parteneri și organizarea de evenimente tip weekend brunch sau vizite ghidate pentru copii și adulti la ferma legumicola a PFA Marcu Daniela în satul Horlesti, comuna Horlesti.

Partener 1 Tradiții Moldovenesti srl

Desemnează un membru al organizației cu rol de reprezentant al acestuia în cadrul proiectului.

Derulează activități stabilite de comun acord cu Liderul de proiect pentru asigurarea unei bune implementări a proiectului.

Elaborează rapoarte periodice tehnice și financiare cu privire la progresul implementării, activitățile realizate, indicatorii realizați, rezultatele obținute la momentul raportării.

Pune la dispoziția parteneriatului sediul din strada Constantin Lângă nr.103 X sat Miroslava, comuna Miroslava judetul Iasi pentru întâlnirile de proiect.

Partenerul 1 este o intreprindere sociala infiintata in anul 2015 cu actionariat 75% non profit al Fundatiei Centrul de Mediere si Securitate Comunitara, 10% non profit al Societății Doamnelor Bucovinene și 15% alte persoane fizice. Echipa care a infiintat srl-ul si detine managementul intreprinderii are o experiență bogată în implementarea de proiecte cu finanțare europeană. Fundația Centrul de Mediere si Securitate Comunitara (actionarul majoritar al srl),  are peste 30 de proiecte implementate, finanțate si prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (2007-2014), 2014-2020 PNDR, Leader, măsurile de informare și asociativitate prin GAL-uri din regiunea Nord Est, fapt ce asigura expertiza pe comunicarea și raportarea cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Fundația CMSC -actionar majoritar, a dezvoltat anterior scheme de aprovizionare directă care respectă principiile lanțului scurt de aprovizionare implementând cu succes alte proiecte în domeniu. Astfel, proiectele relevante implementate sunt cele de dezvoltare și sprijin a structurilor asociative finanțate de Fundația Româno Americana și Fondation Carrefour France.

Totodată, prin activitatea de consultanță pe acest program, managementul partenerului 1 reunește expertiză relevantă pentru buna implementare a proiectului.

Contribuie la O1. Stimularea cooperarii intre actorii locali, in scopul valorificarii în comun la preturi superioare, a produselor agricole obtinute in cadrul gospodariilor producatorilor locali deschişi spre cooperare, prin deschiderea unui magazin de produse locale tip container inchiriat in teritoriul GAL sau municipiul Iasi -sub brandul Traditii Moldovenesti.

Contribuie la O2. Asigurarea de asistenţă în dezvoltarea managementului si dezvoltarii unei strategii de vanzari eficiente pentru membrii parteneriatului prin dezvoltarea unor campanii în vederea  vanzarii si promovarii in comun a produselor in lantul scurt .

Contribuie la O3. Promovarea conceptului “de la ferma la furculita” prin promovarea alături de parteneri și organizarea de evenimente tip weekend brunch sau vizite ghidate pentru copii și adulti la ferma legumicola pedagogica a producatorului Cogianu Mihai din satul Horlesti, comuna Horlesti -partener 2 și la ferma legumicola a PFA Marcu Daniela în satul Horlesti, comuna Horlesti, lider de proiect.

Partener 2

Persoana Fizica -Cogianu Mihai

Desemnează un membru al organizației cu rol de reprezentant al acestuia în cadrul proiectului.

Derulează activități stabilite de comun acord cu Liderul de proiect pentru asigurarea unei bune implementări a proiectului.

Elaborează rapoarte periodice tehnice și financiare cu privire la progresul implementării, activitățile realizate, indicatorii realizați, rezultatele obținute la momentul raportării.

Contribuie la O1. Stimularea cooperarii intre actorii locali, in scopul valorificarii în comun la preturi superioare, a produselor agricole obtinute in cadrul gospodariilor producatorilor locali deschişi spre cooperare, prin vanzarea produselor proprii în cadrul unui magazin de produse locale tip container inchiriat in teritoriul GAL sau municipiul Iasi -sub brandul Traditii Moldovenesti.

Partenerul 2 nu administreaza fonduri prin prezentul proiect, însă va putea sa își crească vanzarile directe prin dezvoltarea bazei de clienți care cumpăra direct de la ferma legumicola sau de la magazinul tip container administrat de partener 1 Tradiții Moldovenesti.

Contribuie la atingerea O3. Promovarea conceptului “de la ferma la furculita” prin organizarea de evenimente tip weekend brunch sau vizite ghidate pentru copii și adulti la ferma legumicola pedagogica a producatorului Cogianu Mihai in satul Horlesti, comuna Horlesti.

6.2 Drepturile și obligațiile părților după finalizarea proiectului, inclusiv asupra rezultatelor proiectului

PartenerPentru fiecare membru al parteneriatului vor fi menționate drepturile și obligațiile, inclusiv asupra rezultatelor proiectului (proprietate, drept de utilizare etc).
Lider de proiect Marcu Daniela Persoana Fizica Autorizata

Să mențină colaborarea dintre parteneri prin facilitarea continuă a comunicării și asumarea rolului de mediator și promotor al inițiativei.

Să medieze eventualele conflicte care pot apărea între membrii actualului parteneriat.

Să dezvolte și să continue îmbunătățirea produselor și serviciilor pe care parteneriatul le-a dezvoltat în perioada de implementare.

Să consolideze componența parteneriatului din punctul de vedere al membrilor și al calității produselor pe care aceștia le furnizează.

Să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de minim 3 ani.

Să continue după finalizarea proiectului promovarea consumului responsabil și a principiilor lanțului scurt de aprovizionare și să continue dezvoltarea economică locală a comunităților din care provin produsele locale comercializate.

Să ofere partenerilor consultanță în diferite probleme și să se implice împreună cu aceștia la soluționarea lor.

Să continue să ofere situații financiare și generale în ceea ce privește evoluția organizației și să pună la dispoziție informațiile solicitate de parteneri.

Sa continue activitatea de vanzare a legumelor proprii în cadrul magazinului la poarta fermei și magazinul de tip container administrat de partenerul 1 de proiect

Sa continue activitatea de organizare vizite ghidate în ferma legumicola proprie.

Partener 1 Tradiții Moldovenesti srl

Să continue activitatea de administrare a magazinului de tip container sub brandul Tradiții Moldovenesti.

Să respecte în continuare legislația și standardele de calitate a produselor în conformitate cu așteptările clienților.

Să sprijine activitatea liderului de parteneriat în ceea ce privește dezvoltarea de noi produse și de îmbunătățire a relațiilor cu clienții.

Să ofere rapoarte periodice de activitate și informări atunci când liderul de parteneriat le solicită în legătură cu activitatea de comercializare produse locale.

Să solicite și să primească informații de la liderul de parteneriat în legătură cu activitatea comercială desfășurată.

Partenerii de proiect vor avea acces necondiționat la magazinul tip container pentru comercializarea produselor din fermele proprii.

Partener 2

Persoana Fizica -Cogianu Mihai

Să continue activitatea de organizare vizite ghidate în ferma de tip pedagogic legumicola proprie.

Să respecte în continuare legislația și standardele de calitate a produselor în conformitate cu așteptările clienților.

Să ofere rapoarte periodice de activitate și informări atunci când liderul de parteneriat le solicită în legătură cu activitatea de producție și livrare.

Să solicite și să primească informații de la liderul de parteneriat în legătură cu activitatea comercială desfășurată.

Asigură respectarea și îndeplinirea prevederilor reglementărilor legale în vigoare, ale  prezentului acord și a regulilor și normelor de reglementare internă ale structurilor asociative din care face sau va face parte.

Continua sa participe la evenimente comune de promovare și continua sa își comercializeze legumele împreuna cu membrii parteneriatului.

7.1. Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu Art. 6, partenerii, inclusiv liderul de parteneriat,  vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:

PartenerOperațiuneValoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate, pe operațiune și total, pe perioada proiectului (lei, cu TVA)
Lider de proiect Marcu Daniela Persoana Fizica Autorizata

Salarii coordonator proiect și salariu manager de vanzari parteneriat

Servicii promovare și dezvoltare brand Casa Marcu

Servicii de organizare evenimente vizite la ferme parteneriat

Dotare echipamente IT și mobilier parteneriat funcționare magazin la poarta fermei Casa Marcu

Dotare magazin la poarta fermei

Servicii de etichetare și ambalare Casa Marcu

Salariu coordonator proiect -8 ore/zi –salariu net 2830 lei

10 luni x 4948 lei/luna (cu taxe incluse și CAM) =49480 lei

Salariu manager vanzari parteneriat -salariu net 2830 lei

10 luni x 4948 lei/luna (cu taxe incluse și CAM) =49480 lei

Servicii de promovare și dezvoltare brand Casa Marcu

cf. oferta 20980 lei fără TVA (oferta nu include TVA)

Servicii de organizare evenimente 12 evenimente la ferme parteneriat x 2000 lei/eveniment

8 vizite Casa Marcu + 4 vizite ferma pedagogica Cogianu Mihai, cost per eveniment cf.oferta =total 24000 lei fără TVA (oferta nu include TVA)

Servicii dotare echipamente IT parteneriat funcționare magazin la poarta fermei Casa Marcu punct de vanzare și prezentare produse locale -2 laptopuri, o imprimanta multifunctionala -cf baza de date preturi de referinta -12644.94 lei cu TVA inclus

Servicii dotare magazin la poarta fermei

=total 50540 lei fără TVA (oferta nu include TVA)

Servicii ambalare și etichetare -conform prospectare piata

5888.43 lei cu TVA inclus dintre care 70% grant 4121.90 lei și 30% contribuție proprie  lider-1766.53 lei

Total PFA Daniela Marcu

213013.37 Lei din care

 211246.84 lei grant

1766.53 lei contribuție proprie

Partener 1 Tradiții Moldovenesti srl

Salarii vânzător magazin tip container

Servicii de consultanta și elaborare plan de marketing proiect

Servicii de inchiriere magazin tip container

Servicii de promovare și dezvoltare brand magazin Tradiții Moldovenesti.

Dotare echipamente IT  parteneriat funcționare magazin container Tradiții Moldovenesti

Salariu vânzător magazin tip container -8 ore/zi -salariu net 2052 lei

10 luni x 3579 lei/luna (cu taxe incluse și CAM) 35790 lei

Servicii de consultanta și elaborare plan de marketing proiect 12500 lei

cf. oferta lei fără TVA (oferta nu conține TVA)

Servicii de inchiriere magazin tip container 67413.5 lei

cf. oferta cu TVA

Servicii de promovare și dezvoltare brand magazin Tradiții Moldovenesti.

cf. oferta 31390 lei fără TVA (oferta nu conține TVA)

Servicii dotare echipamente IT parteneriat funcționare punct de vanzare și prezentare produse locale magazin Tradiții Moldovenesti -1 laptop, 1 birou și scaun birou și masa ședințe cu 10 scaune vizitatori, dulap cu mai mult de 2 usi (cf baza de date preturi referinta). –total 9187.99 lei cu TVA inclus

Total Tradiții Moldovenesti

Total 156281.49 lei din care

156281.49 lei grant

0 lei contribuție proprie

Partener 2

Persoana Fizica –

Cogianu Mihai

Nu desfășoară activități financiare în cadrul proiectului0
Total proiect 

367528.33 lei Total grant

total contribuție proprie 1766.53 lei

Total proiect 369294.86 lei